sudana

madhu-sūdana O killer of Madhu; BG 2.4
ari-sūdana O killer of the enemies; BG 2.4
madhu-sūdana O killer of the demon Madhu; BG 6.33
amīva-sūdana O killer of all sins; SB 3.13.14
madhu-sūdana O killer of Madhu; SB 10.60.47