Canto 9: LiberationChapter 12: The Dynasty of Kusa, the Son of Lord Ramacandra

Bhaktivedanta VedaBase: Srimad Bhagavatam 9.12.1

sri-suka uvaca

kusasya catithis tasman

nisadhas tat-suto nabhah

pundariko 'tha tat-putrah

ksemadhanvabhavat tatah

SYNONYMS

sri-sukah uvaca -- Sri Sukadeva Gosvami said; kusasya -- of Kusa, the son of Lord Ramacandra; ca -- also; atithih -- Atithi; tasmat -- from him; nisadhah -- Nisadha; tat-sutah -- his son; nabhah -- Nabha; pundarikah -- Pundarika; atha -- thereafter; tat-putrah -- his son; ksemadhanva -- Ksemadhanva; abhavat -- became; tatah -- thereafter.

TRANSLATION

Sukadeva Gosvami said: The son of Ramacandra was Kusa, the son of Kusa was Atithi, the son of Atithi was Nisadha, and the son of Nisadha was Nabha. The son of Nabha was Pundarika, and from Pundarika came a son named Ksemadhanva.

<<< >>>

Buy Online Copyright (c) The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.
His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Founder Acarya of the International Society for Krishna Consciousness