taram

kṣema-taram better; BG 1.45
duḥkha-taram more painful; BG 2.36
pūrva-taram in ancient times; BG 4.15
durlabha-taram very rare; BG 6.42
para-taram superior; BG 7.7
guhya-taram still more confidential; BG 18.63
duṣkara-taram very difficult to ascertain; SB 3.4.34
dūra-taram far away; SB 3.17.25
durlabha-taram very rare to achieve; SB 4.22.8
uccaiḥ-tarām very loudly; SB 5.9.18
dīna-taram pitiable; SB 8.24.16
tārām Tārā; SB 9.14.4
tārām Tārā, the wife of Bṛhaspati; SB 9.14.8
druta-taram very quickly; SB 10.18.25
khara-taram most harshly; SB 10.36.2
tarām at all; SB 10.46.43
sūkṣma-taram very subtle; SB 10.78.10
calat-tāram like moving stars; CC Madhya 14.189
vastu-tarām anything else; CC Madhya 25.37
sukha-taram extremely pleasurable; MM 9
tanu-taram very faint; MM 14
uccaiḥ-tarām very loudly; MM 41
sūkṣma-taram most subtle; NBS 54