tavan

tāvān similarly; BG 2.46
tāvān so; SB 2.8.8
tāvān until that time; SB 5.11.7
tāvān so much also; SB 5.21.15
tāvān that much; SB 11.29.33
tāvān of the same duration; SB 12.4.3
tāvān to that extent; SB 12.11.9