tota

ṭoṭā-madhye within the gardens; CC Madhya 11.166
ṭoṭā gardens; CC Madhya 13.25
yameśvara-ṭoṭā to the garden of Lord Śiva, Yameśvara; CC Antya 4.116
yameśvara-ṭoṭā to the temple of Yameśvara-ṭoṭā; CC Antya 13.78