udbhasvara

udbhāsvara symptoms of bodily manifestation; CC Madhya 23.51