uktva

uktvā saying; BG 1.46
uktvā speaking; BG 2.9
uktvā saying; BG 2.9
uktvā saying; BG 11.9
uktvā speaking; BG 11.21
uktvā speaking; BG 11.50
uktvā spoken; SB 1.6.25
uktvā having addressed; SB 1.13.60
uktvā saying; SB 1.18.36
uktvā after speaking; SB 4.4.1
uktvā saying; SB 6.4.54
uktvā speaking; SB 6.5.32
uktvā saying; SB 7.3.22
uktvā speaking; SB 7.5.15
uktvā speaking; SB 7.5.33
iti uktvā saying this; SB 7.10.31
uktvā saying (to her); SB 8.17.21
iti uktvā saying this; SB 8.23.3
iti uktvā after speaking like this; SB 9.4.11
iti uktvā after saying this; SB 9.9.8
iti uktvā saying this; SB 9.19.21
uktvā having said; SB 9.20.38
iti uktvā after instructing in this way; SB 10.3.46
iti uktvā saying this; SB 10.4.23
evam uktvā thus uttering; SB 10.10.23
iti uktvā saying this ("Let Me bring your calves personally"); SB 10.13.14
uktvā having spoken; SB 10.25.19
uktvā speaking; SB 10.30.20
uktvā saying; SB 10.41.6
uktvā speaking; SB 10.54.21
uktvā having spoken; SB 10.54.52
uktvā saying; SB 10.57.24
uktvā saying; SB 10.60.21
uktvā saying; SB 10.62.17
uktvā saying; SB 10.64.21
uktvā having spoken; SB 10.64.30
uktvā saying; SB 10.72.33
uktvā speaking; SB 10.74.6
uktvā speaking; SB 10.74.25
uktvā speaking; SB 10.77.20
uktvā saying; SB 10.78.28
uktvā speaking; SB 10.85.52
uktvā having spoken; SB 11.9.32
uktvā having said; SB 12.10.8
uktvā saying; CC Antya 3.56
uktvā saying; CC Antya 14.120