upabhrtam

upabhṛtam increased in proportion; SB 2.7.22
upabhṛtam endowed; SB 8.15.28