upalipyate

upalipyate mixes; BG 13.33
upalipyate mixes; BG 13.33