upasthitah

upasthitaḥ arrived; SB 1.14.8
upasthitaḥ being present; SB 1.19.12
upasthitaḥ now present before me; SB 4.17.30
upasthitaḥ that which is presently obtained; SB 10.1.48
upasthitaḥ is present here; SB 10.7.32
upasthitaḥ sitting near them; SB 10.86.43