vad

punar-ukta-vad-ābhāsa tinge of punar-ukta-vat; CC Adi 16.77