vadi

anaham-vādī without false ego; BG 18.26
brahma-vādi of strict followers of the Vedic principles; SB 6.17.7
tattva-vādī a section of the Madhvācārya-sampradāya; CC Madhya 1.114
tattva-vādī followers of Madhvācārya; CC Madhya 9.11
tattva-vādī philosophers known as Tattvavādīs; CC Madhya 9.245