vahe

vahe I am accepting; SB 4.7.41
kṛṣṇa-vāhe bearing Kṛṣṇa; SB 10.3.47
vahe flows; CC Adi 5.165
vahe there is a flow; CC Adi 8.31
vahe flowing; CC Adi 10.28
vahe discharging; CC Adi 17.45
vahe blowing; CC Madhya 1.159
vahe flows; CC Madhya 3.36
vahe flows; CC Madhya 3.36
vahe flows; CC Madhya 3.37
vahe flows; CC Madhya 8.101
vahe flowed; CC Madhya 12.217
vahe are flowing; CC Madhya 13.105
vahe flow; CC Madhya 13.109
vahe were blowing; CC Madhya 14.97
vahe carries; CC Madhya 17.65
vahe flow; CC Madhya 17.111
vahe flows; CC Madhya 18.77
vahe flow; CC Madhya 21.108
vahe flows; CC Madhya 25.271
vahe flows; CC Antya 3.254
vahe flow; CC Antya 5.162
vahe flow; CC Antya 7.165
jhāli vahe carried the bags; CC Antya 10.38
vahe flows; CC Antya 14.36
vahe flows; CC Antya 16.93
vahe flows; CC Antya 16.148
vahe flow; CC Antya 18.50
vahe blows; CC Antya 19.81