vartate

vartate is there; BG 5.26
vartate remains; BG 6.31
vartate remains; BG 16.23
vartate is existing; SB 1.7.45
vartate exists; SB 1.18.8
vartate happens; SB 3.26.27
vartate is; SB 3.33.7
vartate remains; SB 4.16.14
vartate is now staying; SB 4.26.16
vartate exists; SB 5.17.12
vartate exists; SB 5.20.6
vartate the sun exists; SB 5.21.4
vartate remains; SB 5.21.5
vartate exists; SB 6.3.8
vartate is situated; SB 7.14.38
vartate there is; SB 8.19.24
vartate is existing; SB 8.21.21
vartate remain; SB 10.47.35
na vartate is not; SB 10.48.34
vartate are proceeding; SB 10.52.30
vartate goes on continuously; SB 12.2.39
vartate exists; CC Madhya 6.156
vartate remains; CC Madhya 11.192
vartate remains; CC Madhya 19.72
vartate remain; CC Madhya 19.176
vartate exists; CC Madhya 20.115
vartate remains; CC Antya 16.27