vayam

vayam we; BG 1.36
vayam we; BG 1.44
sarve vayam all of us; BG 2.12
vayam we; SB 1.1.19
vayam we; SB 1.1.21
vayam we; SB 1.8.38
yat vayam as we are; SB 1.11.8
vayam we; SB 1.11.10
vayam age; SB 1.13.21
vayam we; SB 1.17.18
vayam we; SB 1.18.18
vayam we; SB 1.19.13
vayam of us; SB 1.19.21
vayam we; SB 1.19.32
vayam all of us; SB 3.5.48
vayam we; SB 3.5.49
vayam all of us; SB 3.5.51
vayam we; SB 3.13.44
vayam we; SB 3.14.20
vayam we; SB 3.14.21
vayam we; SB 3.14.26
vayam we; SB 3.15.3
vayam we; SB 3.16.16
vayam we; SB 3.16.25
vayam we; SB 3.17.29
vayam We; SB 3.18.10
vayam We; SB 3.18.11
vayam we; SB 3.19.30
vayam we; SB 3.21.56
vayam we; SB 3.23.27
vayam we; SB 3.31.16
vayam we are; SB 4.1.30
vayam we; SB 4.3.8
vayam all of us; SB 4.7.27
vayam all of us; SB 4.8.81
vayam we; SB 4.12.7
vayam we; SB 4.13.28
vayam we; SB 4.15.26
vayam we; SB 4.16.2
vayam we; SB 4.16.3
vayam we; SB 4.17.10-11
vayam we; SB 4.19.28
vayam we; SB 4.21.49
vayam all of us; SB 4.24.73
vayam I; SB 4.25.33
vayam we; SB 4.29.1
vayam we; SB 4.30.38
vayam we; SB 5.1.11
vayam we; SB 5.1.14
vayam we; SB 5.10.4
vayam we; SB 5.10.4
vayam we; SB 5.17.22-23
vayam we; SB 5.19.15
vayam we (the hearer); SB 5.22.1
vayam we; SB 6.3.20-21
vayam we; SB 6.3.27
vayam we; SB 6.7.27
vayam we; SB 6.9.21
vayam we; SB 6.9.25
vayam all of us; SB 6.9.26-27
vayam we; SB 6.9.43
vayam we (the great sages and the ministers and adherents of the King); SB 6.15.5
vayam we; SB 6.16.45
vayam we; SB 7.1.17
vayam we; SB 7.1.31
vayam we; SB 7.2.34
vayam we; SB 7.2.38
vayam we; SB 7.6.29-30
vayam we (Prahlāda Mahārāja); SB 7.7.50
vayam we; SB 7.8.48
vayam we; SB 7.8.49
vayam we; SB 7.8.50
vayam we; SB 7.8.52
vayam we; SB 7.8.53
vayam we; SB 7.8.55
vayam we; SB 7.9.13
vayam we; SB 7.13.35
vayam we; SB 8.1.31
vayam we (the demigods); SB 8.5.31
vayam all of us; SB 8.5.37
vayam all of us; SB 8.6.13
vayam all of us; SB 8.6.14
vayam all of us (the Daityas); SB 8.7.3
vayam tu as far as we are concerned; SB 8.7.34
vayam we; SB 8.9.4
vayam all of us; SB 8.9.7
vayam we; SB 8.11.9
vayam we; SB 8.21.24
vayam we; SB 8.23.7
vayam we also; SB 9.4.53-54
vayam we; SB 9.4.56
vayam all of us; SB 9.4.56
vayam all of us; SB 9.4.57-59
vayam we; SB 9.8.21
vayam we; SB 9.10.14
vayam all of us; SB 9.10.26
vayam ca and us; SB 9.10.28
vayam we (are); SB 9.15.4
vayam we; SB 9.15.39
vayam all of us; SB 9.16.34
vayam we; SB 9.16.35
vayam we (are); SB 9.18.5
vayam ca both of us; SB 10.5.31
vayam we are; SB 10.12.43
vayam we are; SB 10.12.43
vayam we; SB 10.14.33
vayam we; SB 10.14.48
vayam we; SB 10.16.56
vayam we; SB 10.16.58
vayam we; SB 10.19.10
vayam we; SB 10.23.16
vayam we; SB 10.23.29
vayam we; SB 10.23.41
vayam we; SB 10.24.9
vayam we; SB 10.24.21
vayam we; SB 10.24.24
vayam we; SB 10.27.19
vayam we; SB 10.27.21
vayam we; SB 10.29.35
vayam we; SB 10.29.37
vayam we; SB 10.31.3
vayam ourselves; SB 10.35.6-7
vayam we; SB 10.35.16-17
vayam we; SB 10.38.21
vayam we; SB 10.39.21
vayam we; SB 10.41.10
vayam we; SB 10.43.35
vayam We; SB 10.43.37
vayam We; SB 10.43.38
vayam we; SB 10.44.45
vayam us; SB 10.44.46
vayam We; SB 10.45.23
vayam we; SB 10.47.15
vayam we; SB 10.47.19
vayam we; SB 10.47.58
vayam We; SB 10.48.29
vayam we; SB 10.51.31
vayam we; SB 10.54.15
vayam we; SB 10.54.16
vayam we; SB 10.56.31
vayam We; SB 10.56.45
vayam We; SB 10.56.45
vayam we; SB 10.58.9
vayam We; SB 10.58.40
vayam We; SB 10.60.14
vayam We; SB 10.60.16
vayam We; SB 10.60.20
vayam We; SB 10.60.56
vayam We; SB 10.60.57
vayam we; SB 10.62.25-26
vayam we; SB 10.63.37
vayam we; SB 10.68.38
vayam we; SB 10.68.48
vayam we; SB 10.70.25
vayam we; SB 10.71.9
vayam we; SB 10.72.18
vayam we; SB 10.72.28
vayam we; SB 10.73.12-13
vayam we; SB 10.80.38
vayam we; SB 10.82.21
vayam we; SB 10.83.39
vayam we; SB 10.83.41-42
vayam we; SB 10.84.9
vayam we; SB 10.84.16
vayam we; SB 10.85.41-43
vayam us; SB 10.85.44
vayam we; SB 10.87.23
vayam we; SB 10.88.18-19
vayam We; SB 10.88.32
vayam we; SB 10.89.30-31
vayam we; SB 10.90.15
vayam iva like us; SB 10.90.16
vayam us; SB 10.90.18
vayam we; SB 10.90.20
vayam we; SB 10.90.22
vayam we; SB 10.90.23
vayam we; SB 10.90.24
vayam we; SB 11.6.37-38
vayam we; SB 11.6.45
vayam we; SB 11.6.48-49
vayam we; SB 11.30.6
vayam we; SB 11.30.8
vayam we; SB 11.30.38
vayam we; SB 12.6.4
vayam We; SB 12.9.3
vayam we; SB 12.10.19
vayam we; SB 12.10.22
vayam we; CC Adi 6.75
vayam api we also; CC Madhya 8.224
vayam api we also; CC Madhya 9.123
vayam I; CC Madhya 10.178
vayam we; CC Madhya 23.65
vayam I; CC Madhya 24.133
vayam tu we of course; CC Madhya 25.152
vayam We; CC Antya 1.153
vayam all of us; CC Antya 1.154
vayam we; CC Antya 4.64
vayam we; MM 17