vibhu

vibhū the proprietors; SB 6.19.11
vibhu all-pervading; CC Adi 4.128
vibhu greatest; CC Adi 5.15
vibhu the greatest; CC Adi 5.18
vibhu the avatāra Vibhu; CC Madhya 20.325
vibhu opulent and powerful; CC Madhya 20.396
vibhu transcendental abode; CC Madhya 21.78
vibhu-rūpe in His all-pervasive feature; CC Madhya 24.22
vibhu the supreme; CC Madhya 24.318