vibhutim

vibhūtim opulence; BG 10.7
vibhūtim opulences; BG 10.18
vibhūtim specific powers; SB 1.16.32-33
vibhūtim opulence; SB 3.25.37
mahā-vibhūtim great opulence; SB 5.1.38