viddha

apāńga-viddha-dhīḥ his intelligence pierced by the lustful glance; SB 6.1.65
viddha being polluted; SB 7.10.15-17
kaṇṭaka-viddha-ańgaḥ a person whose body has been pinpricked; SB 10.10.14
bāṇa-viddha pierced by an arrow; CC Madhya 24.231
viddha pierced; CC Madhya 24.232
viddhā-tyāga to avoid viddha-ekādaśī or mixed Ekādaśī; CC Madhya 24.342