vidhani

nānā-vidhāni variegated; BG 11.5
evam-vidhāni (phenomena) like this; SB 4.10.28
evam vidhāni in this way; SB 7.10.70
tathā-vidhāni such as this (lifting of Govardhana); SB 10.25.33
evam-vidhāni like this; SB 10.26.1
pṛthak-vidhāni of various kinds; SB 10.63.12
īdṛk-vidhāni of this sort; SB 10.79.33
ittham-vidhāni like this; SB 10.80.43
evam-vidhāni like this; SB 10.85.58
evam-vidhāni just like these; SB 11.4.23