vimatsarah

vimatsaraḥ free from envy; BG 4.22
vimatsaraḥ without being envious; SB 1.6.26
vimatsaraḥ without being envious; SB 4.8.19