vimuktah

vimuktaḥ liberated; BG 9.28
vimuktaḥ being freed from; BG 14.20
vimuktāḥ liberated; BG 15.5
vimuktaḥ being liberated; BG 16.22
vimuktaḥ being liberated; SB 4.11.14
vimuktaḥ liberated; SB 5.13.19
vimuktaḥ being freed; SB 5.14.41
vimuktaḥ liberated; SB 6.2.45
vimuktaḥ was immediately freed; SB 8.4.6
vimuktaḥ freed; SB 10.34.17
vimuktaḥ freed; SB 11.6.36
vimuktaḥ one who has become completely free; SB 11.26.2