visargah

visargaḥ creation; BG 8.3
visargaḥ creation; SB 1.5.11
visargaḥ statement of subcreation; SB 2.10.1
visargaḥ re-creation; SB 2.10.3
visargaḥ vibration; SB 3.9.24
visargaḥ the creation; SB 6.17.23
visargaḥ the expansions of family relationships; SB 7.6.17-18
visargaḥ so many varieties of creation; SB 8.7.30
visargaḥ the genitals; SB 10.63.35-36
visargaḥ the functions of the genital and anus; SB 11.12.19
visargaḥ the creation; SB 12.2.22
visargaḥ the secondary creation; SB 12.7.9-10
visargaḥ the secondary creation; SB 12.7.12
visargaḥ creation; SB 12.12.52
visargaḥ the creations of Brahmā; CC Adi 2.91-92