vistaram

vistāram the expansion; BG 13.31
sa-vistaram in all details; SB 3.3.2
vistaram in detail; SB 3.14.4
viṣṭaram whose seat; SB 3.28.16
viṣṭaram the resting place; SB 6.16.32
vistaram very expensive arrangements; SB 7.15.3
vistaram in detail; SB 10.74.50