vivarjitam

vivarjitam devoid of; BG 7.11
vivarjitam being without; BG 13.15
vivarjitam abandoned; SB 10.15.24