vividhah

vividhāḥ various; BG 17.25
vividhāḥ various; BG 18.14
vividhāḥ of different varieties; SB 2.6.13-16
vividhāḥ various; SB 3.17.10
vividhāḥ various; SB 3.25.23
vividhāḥ manifold; SB 3.29.3
vividhāḥ various kinds of; SB 4.24.73
vividhāḥ the various; SB 6.6.12
vividhaḥ varieties; SB 7.2.25-26
vividhāḥ varieties; SB 8.10.37
vividhāḥ various; SB 10.18.21
vividhāḥ many varieties; SB 10.24.26
vividhāḥ various; SB 10.36.24
vividhaḥ taking many different forms; SB 12.6.30-31