vyakarana

vyākaraṇa grammar; CC Adi 15.5
vyākaraṇa grammar; CC Adi 16.31
vyākaraṇa-madhye among grammars; CC Adi 16.32
vyākaraṇa paḍāi yes, I teach grammar; CC Adi 16.33
vyākaraṇa grammar; CC Antya 5.104-105