vyavasayah

vyavasāyaḥ enterprise or adventure; BG 10.36
vyavasāyaḥ determination; BG 18.59