yanha

yāńhā ha-ite from which; CC Adi 1.103
yāńhā yāńhā wherever; CC Adi 4.85
yāńhā yāńhā wherever; CC Adi 4.85
yāńhā haite from whom; CC Adi 4.92
yāńhā which; CC Adi 4.200-201
yāńhā where; CC Adi 5.21
yāńhā haite from whom; CC Adi 5.46
yāńhā haite from whom; CC Adi 5.201
yāńhā haite from whom; CC Adi 5.202
yāńhā haite from whom; CC Adi 5.202
yāńhā haite from whom; CC Adi 5.204
yāńhā haite from whom; CC Adi 5.227
yāńhā wherever; CC Adi 7.23
yāńha-sane with whom; CC Adi 10.67
yāńhā where; CC Madhya 9.245
yāhāń yāńhā wherever; CC Madhya 13.83
yāńhā haite from whom; CC Madhya 15.117
yāńhā where; CC Madhya 15.299
yāńhā where; CC Madhya 17.173
yāńhā where; CC Madhya 24.29
yāńhā which; CC Madhya 24.73
yāńhā prīti wherever there is love; CC Antya 3.7