yavan

yāvān all that; BG 2.46
yāvān as much as; BG 18.55
yāvān so far; SB 1.18.23
yāvān as it were; SB 2.8.8
yāvān as it is; SB 2.8.12
yāvān as I am in eternal form; SB 2.9.32
yāvān as much; SB 3.23.43
yāvān to which extent; SB 6.1.45
yāvān as far as; SB 7.14.38
yāvān as much; SB 10.78.33
yāvān as; SB 11.11.33
yāvān whatever; SB 11.29.33
yāvān to which extent; SB 12.11.9
yāvān as I am in My eternal form; CC Adi 1.52
yāvān as I am in My eternal form; CC Madhya 25.109