yotsye

na yotsye I shall not fight; BG 2.9
na yotsye I shall not fight; BG 18.59
na yotsye I will not fight; SB 10.50.17
yotsye I will fight; SB 10.51.1-6
yotsye I will fight; SB 10.72.31