yuktasya

yuktasya engaged; BG 8.14
yuktasya empowered with; SB 3.12.21
yuktasya who was qualified with; SB 5.9.1-2
yuktasya of that which is engaged; SB 11.13.9-10
yuktasya who has steadied the mind; SB 11.15.1
mat-bhakti-yuktasya of one who is engaged in My loving service; SB 11.20.31
yuktasya who is joined; SB 11.22.10
yuktasya of one who is engaged; CC Madhya 22.146