yuktva

yuktvā being absorbed; BG 9.34
yuktvā being dovetailed; SB 2.1.19