divyam

divyam transcendental; BG 4.9
divyam transcendental; BG 8.8
divyam in the spiritual kingdom; BG 8.10
divyam transcendental; BG 10.12-13
divyam divine; BG 11.8
divyam superhuman; SB 2.7.29
divyam pertaining to the demigods in the higher planets; SB 2.9.8
divyam transcendental; SB 3.3.10
divyam celestial; SB 3.10.4
divyam extraordinary; SB 3.13.21
divyam spiritual; SB 3.15.26
divyam wonderful; SB 3.23.13
divyam divine; SB 3.29.37
divyam celestial; SB 4.8.21
divyam wonderful; SB 4.10.16
divyam of the demigods; SB 4.28.39
divyam heavenly; SB 5.1.41
divyam divine; SB 5.5.1
divyam easily obtained because of rainfall from the sky; SB 7.14.7
divyam uncommon; SB 8.15.6
divyam celestial; SB 8.15.6
divyam celestial; SB 8.15.8-9
divyām all transcendental literatures; SB 8.24.55
dhanuḥ divyam a first-class or transcendental bow; SB 9.6.15-16
divyam divine; SB 10.89.46