pratikulyasya

prātikūlyasya of anything that hinders devotional service; CC Madhya 22.100